Neem contact op
Bel ons
App ons
Mail ons

Privacybeleid

Privacy verklaring Luminis Legal
Uw privacy is voor ons belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen voor naleving van de geldende privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door middel van dit privacyreglement informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Onze gegevens
Luminis Legal is gevestigd aan de Raamweg 2, 2596 LH in Den Haag.

Doel van dit reglement
Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten en alle overige personen waarmee wij contacten onderhouden of die gebruik maken van onze diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van onze dienstverlening aan u. Ook verkrijgen wij persoonsgegevens doordat u gebruik hebt gemaakt van onze website of een contactformulier heeft ingevuld,

De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen de volgende zijn:

  • contactgegevens en andere gegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, (kopieën van) identiteitsdocumenten die van u zijn verkregen bij het verstrekken van een opdracht tot het verlenen van juridische diensten

  • overige persoonsgegevens – waaronder bijvoorbeeld financiële gegevens en gezondheidsgegevens – die onderdeel uitmaken van het dossier dat wij voor u behandelen

  • gegevens die u aan ons verstrekt via onze website met gebruikmaking van het contactformulier

  • contactgegevens die u aan ons op andere wijze heeft verstrekt, zoals tijdens seminars etc.

  • het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt (zie ook hierna onder ‘Gebruik van Cookies’)


Doeleinden van het gebruik
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.

1 . Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische en fiscale diensten door onze advocaten.
Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook kan worden gevraagd om een kopie van een identiteitsbewijs. Verder kunnen ook andere persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak. Uw gegevens worden ook gebruikt voor facturatie van de verleende diensten of het aanvragen van gefinancierde rechtshulp. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt van partijen die bij een (rechts)zaak betrokken zijn, zoals persoonsgegevens van de partij waar u een geschil mee heeft.

2. Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort). Bij het maken van een kopie van een identiteitsbewijs zorgen wij ervoor dat de gegevens die wij niet nodig hebben, niet worden gekopieerd.

3. Het onderhouden van contact met u.
Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd. Deze contactgegevens kunnen bijvoorbeeld zijn verkregen doordat u aan een van onze advocaten een visitekaartje heeft afgegeven, een formulier op onze website heeft ingevuld of ons een e-mail heeft gestuurd. U kunt te allen tijde aangeven dat u geen informatie van ons meer wenst te ontvangen.

4. Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

5. Het verbeteren en beveiligen van onze website

Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een wettelijke rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:
a. Toestemming
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken..
b. Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische of fiscale diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
c. Wettelijke verplichting
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten, bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).
d. Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die – uitsluitend in onze opdracht – persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten.

Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze website Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt geplaatst. Het gebruik van cookies kunt u via uw webbrowser blokkeren. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken staat in het cookie statement.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen met andere partijen. Bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure waarbij het nodig is uw persoonsgegevens te verstrekken aan een deskundige. De advocaat die uw zaak in behandeling heeft zal dat in vrijwel alle gevallen op voorhand met u bespreken.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische of fiscale diensten, of indien dat noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering waarvoor wij u juridische ondersteuning verlenen.

Uw rechten
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot:

  • inzage (en afschrift) van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

  • rectificatie (het corrigeren van uw (onjuiste of onvolledige) gegevens);

  • verwijdering van persoonsgegevens.

Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u nadere informatie over uw rechten: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. In het geval wij u hebben bijgestaan met juridisch advies of een juridische procedure voor uw hebben gevoerd, bewaren wij uw dossier – in beginsel – gedurende een periode van 7 jaar in ons archief. Er kunnen juridische redenen bestaan om een dossier langer te bewaren. In dat geval zullen wij onze cliënt(e) op de hoogte stellen van de langere bewaartermijn en de onderliggende reden(en).

Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Onderdeel van die maatregelen is dat er twee factor authenticatie wordt gebruik bij het inloggen op onze IT-systemen en wekelijks een back-up wordt gemaakt van de data op ons systeem.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming. Dit is Aryan van Steijn. U kunt contact met haar opnemen via aryan@luminislegal.com of +31 6 151 098 35.

Klachten?
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar aryanl@luminislegal.com of ons te bellen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.