Neem contact op
Bel ons
App ons
Mail ons

Algemene voorwaarden

1. Advocatenkantoor Luminis Legal (hierna: de maatschap) is een volledige maatschap onder Nederlands recht, gevestigd in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70058989.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap. Een opdrachtgever (hierna: cliënt) kan ter zake geen aanspraken ontlenen aan de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Vervolgopdrachten worden beschouwd als onderdeel van de oorspronkelijke opdracht.

3. Ter uitvoering van een opdracht mag de maatschap, onverminderd haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht, zo nodig gegevens van of over de cliënt aan derden ter beschikking stellen.

4. De maatschap is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht. De maatschap is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van zulke derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden kan de maatschap (mede) namens de cliënt aanvaarden.

5. De maatschap mag zich beroepen op haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht ongeacht het standpunt dienaangaande van de cliënt.

6. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap in verband met een opdracht, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van de maatschap, is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de maatschap zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het zogenoemde eigen risico van de maatschap volgens de toepasselijke polisvoorwaarden.

7. De cliënt vrijwaart de maatschap voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de maatschap.

8. De aan de maatschap verschuldigde honoraria worden berekend op basis van de door de maatschap aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het volgens de maatschap ter zake toepasselijke uurtarief. De maatschap kan de toepasselijke uurtarieven van tijd tot tijd aanpassen. Voor zover toepasselijk worden alle bedragen vermeerderd met omzetbelasting. Betaling dient te geschieden binnen de bij de factuur gestelde termijn, bij gebreke waarvan de maatschap de opdracht zonder meer mag ontbinden, onverminderd haar overige rechten. Kosten van derden, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels, advocaatkosten, getuige(n)taxen, kosten van deskundigen etc., worden niet door de maatschap voorgeschoten en dienen door de cliënt zelf te worden voldaan. Het risico voor de gevolgen van niet tijdig betalen van deze kosten van derden ligt bij de cliënt.

9. Blijft betaling van de factuur binnen de daarvoor gestelde termijn uit, dan is de maatschap gerechtigd, op grond van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, het volledige factuurbedrag te verhogen met incassokosten. Deze verhoging bedraagt minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-.

10. De rechtsverhouding tussen de cliënt en de maatschap wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

11 . Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van de bestuurders van de maatschap, en verder allen die in of voor de maatschap werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.